POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych
przetwarzanych w ramach korzystania ze zbioru stron internetowych umieszczonych w
domenie winetour.pl („Serwis”).

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest WineTour.pl Fabisiak
prowadząca/y jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą WineTour.pl z siedzibą w
Dobra pod adresem ul. Słoneczna Dolina 10 m. , 72-003 Dobra, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8513272328 oraz
REGON 521640897, wpisana do rejestru organizatorów turystyki przedsiębiorców
ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonym przez Marszałka
Województwa Zachodniopomorskie pod numerem 32627, adres e-mail: info@winetour.pl,
tel.: +48 669657682 (dalej jako „Administrator”).

3. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej
lub pod adresem e-mail: info@winetour.pl.

4. Administrator przestrzega zasad stosowania odpowiednich środków
techniczno-organizacyjnych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w tym w szczególności dotyczących
odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przed niezgodnym z prawem dostępem,
modyfikacją lub zniszczeniem danych przez osoby nieuprawnione.

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajdą
odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu udostępnionego pod adresem: winetour.pl.
Wszelkie pojęcia pisane dużą literą a niezdefiniowane w Polityce Prywatności mają znaczenie
nadane im w Regulaminie Serwisu.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym
czasie, w szczególności z uwagi na zmianę funkcjonalności Serwisu lub zmianę
obowiązujących przepisach prawa.

§ 2 Kategorie, cele i podstawy przetwarzania

1. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych użytkowników
korzystających z Serwisu („Użytkownicy”):
a) dane powiązane z zawieranymi umowami i dokonywanymi rezerwacjami takie jak imię,
nazwisko, dane teleadresowe, dane dotyczące podróży, informacje o płatnościach i
transakcjach;
b) dane powiązane z kontem w Serwisie imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane do
logowania;
c) informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników, takie jak adres IP, urządzenia
końcowe, dane o ruchu na stronie.

2. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na
następujących podstawach:
a) w celach związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów zawieranych za
pośrednictwem Serwisu i dokonywaniem rezerwacji lub do podjęcia działań na żądanie
Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 lit. b RODO);
b) w celu komunikacji z Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na otrzymywane od
Użytkowników wiadomości, np. z formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie, co
stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f RODO),
c) w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika Serwisu, obsługi konta w
Serwisie, udzielenia wsparcia technicznego, tj. dla celów wykonania umowy o
korzystanie z Serwisu lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d) w celu w wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w
szczególności w celach księgowo-podatkowych, w związku z ewentualnymi kontrolami
lub zapytaniami, postępowaniami sądowymi, itd. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
e) w przypadku otrzymania danych od innego Użytkownika, co może mieć miejsce, jeśli
dane te przetwarzane są w celu realizacji rezerwacji dokonanej przez Użytkownika
(więcej osób na jednej rezerwacji), co stanowi prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w
celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i usług, oraz przeciwdziałania nadużyciom i
oszustwom co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO),
g) w celu oferowania produktów i usług Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony
interes Administratora w postaci możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
h) w celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności
wynikającego z RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO),
i) w pozostałych przypadkach, tam, gdzie przewidziano możliwość wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych, dane będą przetwarzane w zakresie i w celu
wyrażonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na
otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu, to
podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwi
dokonanie rezerwacji, korzystanie z funkcjonalności Serwisu czy też otrzymanie odpowiedzi
na wysłane zapytanie.

§ 3 Prawa Użytkowników

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia danych, jeśli jest to dopuszczalne na gruncie RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych, w takim zakresie jakim zezwala na to RODO,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celu realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, w tym prowadzenia
marketingu bezpośredniego, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne
Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do
sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej,
f) przenoszenia danych na warunkach określonych w RODO,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator
przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Użytkownik ma
prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator
przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 4 Okres przechowywania danych

1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla
których zostały zebrane, tj.:
a) w przypadku realizacji umów oraz rezerwacji na czas zgodny z przepisami prawa (do
upływu terminów dochodzenia roszczeń oraz do upływu okresów wyznaczonych
przepisami prawa na przechowywanie dokumentów księgowych),
b) w przypadku korzystania z Serwisu, a także po zakończeniu przez Użytkownika
korzystania z Serwisu na czas zgodny z przepisami prawa (do upływu terminów
dochodzenia roszczeń oraz do upływu okresów wyznaczonych przepisami prawa na
przechowywanie dokumentów księgowych),
c) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika – do czasu
cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że jeśli Użytkownik cofnie zgodę lub usunie dane
w Serwisie, Administrator może w dalszym ciągu przetwarzać te dane, które są
niezbędne do wykonania wcześniej zawartych umów,
d) w przypadku gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, o których mowa w
niniejszej Polityce Prywatności, przez okres do czasu realizacji tych interesów lub
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zajdzie sytuacja, w której
RODO dopuszcza dalsze przetwarzanie danych,
e) w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a po tym czasie przez okres wynikający z
przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla
zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

§ 5 Odbiorcy danych

1. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą mieć:
a) towarzystwa ubezpieczeniowe, linie lotnicze, hotele, organizatorzy turystyki oraz inne
podmioty współpracujące przy realizacji zawartych z Użytkownikami umów, mogące
być w tym zakresie odrębnymi administratorami danych,
b) podmioty w zakresie realizacji procesów płatności dostępnych w Serwisie – operatorzy
płatności, mogący być w tym zakresie odrębnymi administratorami danych,
c) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne i organizacyjne,
w szczególności podmioty świadczące usługi w obszarze IT, hostingu, marketingu,
analityki,
d) biura księgowe, doradcy podatkowi, podmioty świadczące pomoc prawną,
e) właściwe organy państwa, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
2. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych
poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego z wyjątkiem podmiotów, wobec
których podjęte zostaną środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z
RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych
osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia
odpowiednią ochronę danych osobowych, bądź przekazanie danych osobowych odbywać się
będzie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO.

§6 Polityka plików Cookies

1. W Serwisie mogą być stosowane pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) obejmujące dane
informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Pliki cookies może stosować Administrator jak i podmioty trzecie
mogące być w tym zakresie odrębnymi administratorami.
2. W Serwisie stosowane są zasadniczo dwa typy plików cookies, tj. cookies „sesyjne”
stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania
(właściwej przeglądarki internetowej) oraz cookies „stałe” – stanowiące pliki
przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. W Serwisie wykorzystywane mogą być następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;
d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
e) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu.
4. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies
za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np. na poniższych stronach:
a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka,
b) Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C
4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d,
c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html,
e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

§7 Postanowienia końcowe
1. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 22-02-2023

Czy masz ukończone 18 lat? Jeżeli chcesz przeglądać WineTour.pl, musisz mieć ukończone 18 lat. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, kliknij "Wyjdz".