OGÓLNE WARUNKI UMÓW

WineTour.pl Biuro Podróży Enokulinarnych Natalia Fabisiak
obowiązują od 19.04.2022 r.

Preambula

Natalia Fabisiak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą WineTour.pl Biuro
Podróży Enokulinarnych Natalia Fabisiak, adres: ul. Słoneczna Dolina 10, 72-003 Dobra,
NIP 8513272328, REGON: 521640897, wpisana do Centralnej Ewidencji Organizatorów
Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr 14/22, oprócz świadczenia usług
turystycznych jako Organizator w rozumieniu ustawy z dnia 24  listopada 2017 r.
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dalej: Ustawa), które
obejmują organizację imprez turystycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej –
świadczy również usługi polegające na powiązaniu i ułatwianiu nabycia
powiązanych usług turystycznych, której mają być świadczone przez dostawców
usług turystycznych na terenie Włoch i w tym zakresie działa jako przedsiębiorca
ułatwiający nabycie powiązanych usług turystycznych w rozumieniu Ustawy. Z
uwagi na powyższe, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i dążąc do
ujednolicenia warunków zawieranych umów, podjęto decyzję o wprowadzeniu Ogólnych
Warunków Umów o następującej treści:

§1
{Definicje}

Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów (zwanych dalej „OWU”) jest mowa o
(w każdej odmianie, liczbie mnogiej lub pojedynczej):
1) OWU – należy przez to rozumieć niniejsze Ogólne Warunki Umów w zakresie
świadczonych przez WineTour usług powiązania i ułatwiania nabywania
powiązanych usług turystycznych, stanowią integralną część Umowy zawartej
pomiędzy WineTour a Klientem;
2) WineTour – należy przez to rozumieć Natalię Fabisiak, prowadzącą działalność
gospodarczą pod nazwą WineTour.pl Biuro Podróży Enokulinarnych
Natalia Fabisiak, adres: ul. Słoneczna Dolina 10, 72-003 Dobra, NIP 8513272328,
REGON: 521640897, wpisaną do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki
i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr 14/22; adres e-mail:
info@WineTour.pl tel +48669657682, będąca przedsiębiorcą ułatwiającym
nabywanie powiązanych usług turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia
24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych (dalej: Ustawa);
3) Kliencie – osoba zawierająca Umowę z WineTour;
4) Stronach – należy przez to rozumieć WineTour i Klienta łącznie;
5) Powiązanych Usługach Turystycznych – należy przez to rozumieć niestanowiące
imprezy turystycznej połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług
turystycznych nabytych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, objęte
odrębnymi umowami z dostawcami poszczególnych usług turystycznych spełniające
warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy, których Winetour ułatwia nabycie;
6) Umowie – Umowa zawarta pomiędzy WineTour a Klientem o powiązanie usług
turystycznych i ułatwienie ich nabycia lub ułatwienie nabycia powiązanych usług
turystycznych w rozumieniu art. 4 pkt. 5 Ustawy;
7) Usłudze turystycznej – w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ustawy jest to: przewóz
pasażerów; zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest
nieodłącznym elementem przewozu pasażerów; wynajem pojazdów
samochodowych lub innych pojazdów silnikowych; i inna usługa świadczona
podróżnym, która nie stanowi integralnej części wskazanych wyżej Usług;
8) Powiązaniu Usług Turystycznych – uzgodnienie z Klientem wszystkich
składników Powiązanych Usług Turystycznych w celu ułożenia jego indywidualnego
planu podróży.
9) Sile wyższej – należy przez to rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego nie można
było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec nawet przy największych
staraniach;
10) Nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności – należy przez to rozumieć sytuację
pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków
nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania;

§2
{Postanowienia Ogólne}

1. OWU określają zasady i warunki znajdujące wyłączne zastosowanie do wszelkich
Umów, których stronami są WineTour oraz Klient.
2. Opisy, zdjęcia oraz inne informacje pisemne WineTour, a także informacje
podane na stronie internetowej WineTour stanowią jedynie zaproszenie do
zawarcia umowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. OWU mają pierwszeństwo zastosowania przed wszelkiego rodzaju warunkami
WineTour, a wszelkie odstępstwa (w tym zmiany i uzupełnienia) od OWU,
dokonywane będą przez Strony w formie Umowy.
4. Negocjacje w sprawie odstępstw od OWU dokonywane w formie elektronicznej
lub telefonicznie, wiążą Strony jedynie w przypadku zawarcia umowy
indywidualnej, zawierającej postanowienia wynikające z zakończonych
negocjacji.
5. W przypadku ustalenia odstępstw od OWU, WineTour przedstawi Klientowi
propozycję Umowy indywidualnej, zawierającą ustalone przez Strony
odstępstwa.
6. W zakresie nieuregulowanym Umową, obowiązują między Stronami zasady
określone w OWU.
7. W sytuacji sprzeczności między zawartą Umową a OWU, pierwszeństwo mają
postanowienia Umowy.
8. Prawa i obowiązki Klientów oraz WineTour określają postanowienia niniejszego
OWU, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 24
listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych.
9. Klient zawierając z WineTour Umowę, o której mowa w niniejszym OWU nie kupuje
imprezy turystycznej, a za należyte wykonanie poszczególnych powiązanych usług
turystycznych wyłączną odpowiedzialność ponoszą dostawcy poszczególnych usług
turystycznych.

§3
{Zawarcie Umowy}

1. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a WineTour następuje w momencie:
a) podpisania Umowy przez Klienta i WineTour albo
b) dokonania przez Klienta rezerwacji na stronie internetowej WineTour albo
poprzez przesłanie wiadomości e-mailowej WineTour i zwrotne
potwierdzenie rezerwacji przez WineTour.
2. Wraz z dokonaniem rezerwacji lub podpisaniem Umowy Klient zobowiązany jest
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 25% ceny.
Zaliczka jest płatna od każdego Uczestnika zgłoszonego w Umowie.
4. Pozostałą kwotę stanowiącą 75% ceny, Klient wpłaca do 30 dnia od zawarcia
Umowy, a w przypadku zawarcia Umowy, w której termin rozpoczęcia usługi
turystycznej jest krótszy niż 30 dni – Klient jest zobowiązany do zapłaty całej
ceny w momencie zawarcia Umowy.
3. Brak zapłaty ceny w terminach określonych w niniejszym paragrafie powoduje
powstanie uprawnienia po stronie WineTour do rozwiązania Umowy z Klientem.
5. Cena usługi to wartość brutto przedmiotu Umowy i zawiera należny podatek od
towarów i usług, wedle obowiązującej stawki VAT.
6. Klient zawiera Umowę w imieniu wszystkich osób wskazanych w Umowie –
uczestników. Klient zgłaszający pozostałych uczestników zobowiązuje się do
poinformowania ich przed zawarciem umowy o treści OWU oraz warunkach
ubezpieczenia oraz dokonania terminowej wpłaty ceny za wszystkich
zgłoszonych Uczestników.
7. W przypadku zawarcia Umowy w imieniu osoby małoletniej do jej skuteczności
wymagana jest zgody rodziców lub prawnych opiekunów tej osoby udzielona
w formie pisemnej.

§4
{Zmiana Umowy)

1. WineTour ma prawo do nieznacznej zmiany Umowy przed rozpoczęciem
świadczenia usług turystycznych, pod warunkiem, że poinformuje o tym
uprzednio Klienta w sposób jasny i zrozumiały pisemnie bądź na podany przez
niego adres poczty elektronicznej.
2. WineTour nie odpowiada za zmiany w poszczególnych powiązanych usługach
turystycznych dokonywanych przez poszczególnych dostawców usług
turystycznych.
3. Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na
osobę trzecią za zgoda WineTour, ale WineTour nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie dodatkowe koszty wynikające z umów zawartych z dostawcami
poszczególnych powiązanych usług turystycznych.

§5
(Prawa i obowiązki WineTour)

1. WineTour zobowiązuje się do realizacji usług zgodnie z postanowieniami Umowy
przy zachowaniu staranności przy uwzględnieniu zawodowego charakteru
prowadzonej działalności.
2. WineTour ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Klienta za swoje
błędy w rezerwacji, chyba że odpowiedzialność za błąd ponosi Klient lub błąd ten
powstał na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.
3. Organizator w każdym uzasadnionym przypadku zapewnia pomoc na rzecz
Klienta w kontakcie z Dostawcą usług turystycznych w zakresie realizacji
zakupionych od niego usług turystycznych.
4. WineTour posiada wymaganą ustawą Gwarancję Ubezpieczeniową wydaną przez
ubezpieczyciela TU Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62,
KRS: 0000002736. Wysokość gwarancji wynosi 114 722,50 zł.

§6
(Prawa i obowiązki Klienta)

1. W przypadku wyjazdu zagranicznego Klient zobowiązany jest do posiadania
aktualnie obowiązującego dokumentu upoważniającego do przekroczenia
granicy (paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia wyjazdu lub
dowód osobisty przy wyjazdach do krajów strefy Schengen; wiza – gdy jest
wymagana przez właściwe przepisy prawa).
2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących w
państwach tranzytowych i kraju pobytu, przepisów porządkowych
obowiązujących w miejscu zakwaterowania związanych z bezpieczeństwem, w
tym przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych i wymogów
zdrowotnych.
3. Klient zobowiązany jest stosować się do wskazówek przedstawicieli dostawców
poszczególnych powiązanych usług turystycznych.
4. Klient odpowiada za szkodę wyrządzoną w trakcie wycieczki przez siebie lub
przez małoletniego uczestnika, którego jest rodzicem lub prawnym opiekunem
na zasadach określonych w Ustawie i Kodeksie cywilnym.
5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ograniczeń bagażowych na wyjazdach
autokarowych jak i przelotach lotniczych, uzależnionych od przewoźnika, które
zostaną podane Klientowi w chwili zawarcia Umowy, w sytuacji, gdy jedną z
nabywanych usług powiązanych stanowi transfer lotniczy lub autokarowy.
6. Klientowi będącemu konsumentem, który zawarł Umowę na odległość lub poza
lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez
podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia jej
zawarcia.

§7
(Ubezpieczenie)

1. WineTour na mocy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. umowy
generalnej ubezpieczenia nr ……………………, oświadcza, że każdy Klient jest
zgłoszony do ………………………. i zgodnie z postanowieniami umowy generalnej
objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w
Umowie.
2. Klient ma możliwość do maksymalnie …. dni przed rozpoczęciem Imprezy
Turystycznej wykupienia za pośrednictwem WineTour dodatkowych
ubezpieczeń podróżnych i ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w
imprezie turystycznej w Towarzystwie Ubezpieczeń Europa S.A.

§8
(Reklamacje)

1. WineTour nie ponosi odpowiedzialności za należyte wykonanie poszczególnych
powiązanych usług turystycznych, a wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie
ponoszą dostawcy poszczególnych usług turystycznych.

5
2. Jeżeli Klient stwierdzi, że któraś z powiązanych usług turystycznych została
wadliwie wykonana, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym dostawcę tej
usługi powiązanej, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.
3. WineTour ponosi odpowiedzialność jedynie za wykonanie Umowy łączącej go
z Klientem, o której mowa w niniejszym OWU, w tym zakresie Klient składa
reklamację WineTour na piśmie bądź drogą mailową.

§9

(Ochrona danych osobowych)
1. WineTour jest administratorem danych osobowych Klientów.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego
wykonania Umowy o świadczenie usług turystycznych. Niepodanie danych
osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania Umowy.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celach:
a) zawarcia oraz realizacji Umów z Klientami, ich rozliczania, rozpatrywania
reklamacji, skarg, wniosków, udzielania odpowiedzi na pytania Klientów,
kontaktowania się z Klientami – przetwarzanie w tym zakresie jest
niezbędne do realizacji umów zawartych z Klientami (art. 6 ust. 1b RODO);
b) podatkowych i rachunkowych – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6
ust. 1 c RODO);
c) windykacji i egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych,
arbitrażowych i mediacyjnych lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami
– przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art.
6 ust. 1f RODO);
d) marketingu bezpośredniego usług administratora oraz świadczenia usług
drogą elektroniczną – przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie
odbywa się po uprzednim wyrażeniu zgody osoby, której dane są
przetwarzane (art. 6 ust. 1a RODO).
4. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane przez
okres obowiązywania umowy, ale nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń
z niej wynikających oraz okres konieczności wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na administratorze. Dane osobowe przetwarzane w celach
marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez Klienta.
5. Klienci, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo do: wycofania zgody
na przetwarzanie danych; dostępu do danych osobowych; żądania sprostowania
danych osobowych; żądania usunięcia danych osobowych; żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych; wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych; przenoszenia danych osobowych; wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
6. Realizacja powyższych uprawnień przez osoby, których dane osobowe są
przetwarzane może nastąpić poprzez skierowanie pisma na adres
administratora: ul. Słoneczna Dolina 10, 72-003 Dobra, bądź drogą elektroniczną
na adres e-mail info@WineTour.pl Administrator ma prawo do żądania podania
dodatkowych informacji, pozwalających mu uwierzytelnić tożsamość osoby
składającej wniosek.
7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego
ani do organizacji międzynarodowych.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
9. Odbiorcami danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do wykonania umowy,
będą: osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych
osobowych, pracownicy, dostawcy powiązanych usług turystycznych (np.
przewoźnicy, obiekty noclegowe, organizatorzy atrakcji, towarzystwa
ubezpieczeniowe itp.), biuro rachunkowe, kancelaria prawna.

§10

(Postanowienia końcowe)

1. W sprawach nieuregulowanych OWU zastosowanie mają odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 24 listopada
2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach Turystycznych.
2. Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku
nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo sąd.
3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń ma charakter dobrowolny.
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma
internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

Czy masz ukończone 18 lat? Jeżeli chcesz przeglądać WineTour.pl, musisz mieć ukończone 18 lat. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, kliknij "Wyjdz".